Provozní řád

Provozní řád hřiště

Hřiště s umělým trávníkem 3. generace Tasovice

 

Vlastník a provozovatel hřiště:

TJ Sokol Tasovice

Tasovice 193

67125 Hodonice

IČO:44026901

 

Správce hřiště:

Josef Janigač

Tel.: 728 024 744

 

Odpovědný vedoucí a kontaktní osoba na rezervaci UMT3G:

Zdeněk Macháček

Tel.:774 693 939

E-mail: Mach.11@seznam.cz 

 

Provozní doba hřiště:

08:00 h až 22:00 h

 

Hřiště je určeno pro tento sport:

 • Fotbal

Hřiště není určeno pro jiné sporty, pokud nebude dopředu dohodnuto se správcem areálu a vlastníkem hřiště.

 

Technické parametry hřiště:

 • Specifikace povrchu fotbalového hřiště: Umělý fotbalový trávník UT3G je systém umělého trávníku vyplněného křemičitým pískem a gumovým granulátem.

 • Rozměry hřiště: 108 m x 65 m (rozměry fotbalového hřiště 100 m x 60 m)

 

1) Všeobecná ustanovení

 

 1. Tento provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele sportoviště.

 2. Hřiště smí být používáno jen v souladu s tímto provozním řádem a platnými právními předpisy.

 3. Za běžnou údržbu hřiště zodpovídá provozovatel.

 4. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

 5. Provozovatel nebo jím pověřený správce areálu je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště nebo jeho část a v odůvodněných případech i přerušit právě probíhající provoz, a to zejména v případě nepříznivých klimatických podmínek nebo vyskytnuvší se závadě, která by ohrožovala život či zdraví osob na sportovišti. Případy omezení, včetně rezervací sportoviště, správce areálu oznámí vyvěšením u vchodu do sportovního areálu, příp. informuje uživatele hřiště předem telefonicky nebo emailem.

 6. Na hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejné hřiště, je proto potřeba zaplatit nájemné dle platného ceníku.

 7. Uživatelé, kteří užívají hřiště na základě smlouvy o dlouhodobém nebo krátkodobém nájmu, uzavřené s provozovatelem nebo správcem areálu, mají přednostní právo užívat sportoviště dle rozpisu stanoveného smlouvou.

 8. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště.

 9. Za plynulý provoz odpovídá správce hřiště.

 10. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas nebo zamluvený termín, je povinen změnu ohlásit nejpozději 5 dní před stanoveným dnem a časem pronájmu. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

 11. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle Ceníku hřiště, který je zveřejněn na stránkách TJ Sokol Tasovice (www.sokoltasovice.cz ), nebo přímo u správce areálu.

 12. Veškerá neorganizovaná činnost prováděná ve sportovním areálu probíhá na vlastní nebezpečí a věcí rodičů nebo doprovodu nezletilých dětí je poučit je o možných nebezpečích. Za úrazy související s užíváním hřiště nenese provozovatel zodpovědnost.

 

2) Dodržování pořádku na hřišti

 

1. Dodržování pořádku na hřišti a okolo hřiště sleduje a vlastními pokyny k realizaci provozního řádu usměrňuje správce areálu. Správce areálu je oprávněn vykázat osoby nerespektující provozní řád a pokyny správce.

2. Každý uživatel hřiště je povinen:

a) chovat se tak, aby neohrožoval život a zdraví své či jiných osob;

b) chovat se tak, aby nezpůsobil škodu na majetku, nepoškozoval plochu a vybavení sportoviště a neznečisťoval sportoviště (k provozování všech druhů sportů musí být používáno sportovní nářadí, sportovní pomůcky, sportovní oděv a obuv, které neznečistí prostor sportoviště, nezpůsobí škodu na sportovišti a ani ostatním účastníkům;

c) ohlásit správci areálu každou škodu, kterou způsobí na sportovišti a sdělit při tom osobní údaje a projednat způsob náhrady škody;

d) uhradit škodu, kterou způsobí v souvislosti se svou činností na sportovišti.

3. V prostorách hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování plochy nebo poškozování majetku.

Zejména platí zákaz:

 • vstupu osob, které nemají co do činění s uživatelem, nájemcem či provozovatelem hřištěm

 • vstupu na hřiště ve znečištěné obuvi a v nevhodné obuvi

 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená • nošení sklenic a skleněných nádob všeho druhu

 • manipulace s ostrými předměty

 • jízdy na kole

 • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby

 • vstupu a užívání hřiště mimo vyhrazenou provozní dobu

 • přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa

 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu

 • vstupu podnapilým osobám

 • kouření v prostorách hřiště a v areálu stadionu, mimo míst určených ke kouření

 • rozdělávání ohně a manipulace s ním v prostorách hřiště

 • vstupu se zvířaty

 • odhazování žvýkaček na umělý povrch

 • V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám, divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze v určených prostorách provozovatelem hřiště nebo organizátorem zápasu.

 • Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a ani jinak nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

 • Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

4. Bezpečný provoz hřiště s umělou trávou

 • Na umělých trávnících UT3G je povoleno používat pouze sportovní obuv s plastovými hroty. Je přísně zakázáno na těchto trávnících používání treter, či jakékoliv jiné nevhodné obuvi s kovovými hroty. Kontrola obuvi může být na vyzvání prováděna správcem areálu.

 • Kromě nalajnovaných čar se herní prostor vyznačuje přenosnými kloboučky (ne bodce, ne nástřiky).

 • Při manipulaci s přenosnými brankami a vybavením je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození nebo vytržení umělého trávníku. Branky nesmí být do trávníku kotveny hřeby ani nijak jinak pevně ukotveny. Případné umístění přenosných branek v areálu hřiště bude průběžně měněno z důvodu rovnoměrného zatížení hřiště a pro kvalitnější údržbu hřiště.

 

5. K vstupu na sportoviště smí být použito pouze neuzamčených vrátek. Je zakázáno lezení přes ploty a podlézání plotů, lezení na sloupy oplocení a ostatní konstrukce sportoviště.

6. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené v prostoru sportoviště, kabinách a celém areálu a jejich případnou ztrátu.

 

3) Ustanovení pro nájemce

 

 1. Nájemce se smí zdržovat na sportovišti pouze po dobu, na kterou má sjednaný nájem a který na tuto dobu zaplatil nájem. Po tuto dobu nesmí být omezován (zejména jinými občany) vyjma situací, které jsou v souladu s tímto provozním řádem (např. ohrožení bezpečnosti).

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat.

Nedodržování ustanovení tohoto provozního řádu nebo jiná porušení občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit majiteli areálu TJ Sokol Tasovice nebo Policii České republiky.

 

Důležité kontakty:

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Tísňová linka

112

Správce hřiště pan Josef Janigač

728024744

TJ Sokol Tasovice – Bc. Pavel Houšť

603712517

 

Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem ve smyslu zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a dalších platných právních předpisů a může být podle uvedeného zákona postihováno.

 

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, neprodleně to oznamte policii na linku 158, správci hřiště na tel. 728 024 744 nebo vlastníku areálu TJ Sokol Tasovice.

 

Tento provozní řád vč. ceníku hřiště nabývá účinnosti dne 10.10 2018 a byl schválen výborem TJ Sokol Tasovice.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode